Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi Uzmanlar Danışma Toplantısı

Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi
Uzmanlar Danışma Toplantısı


Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından oluşturulan “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi” 2017 yılı Eylül ayında başlamıştır. 
12 ay boyunca devam edecek projenin hedefi; Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planının güncellenerek, katılımcı bir modelle İklim Eylem ve Adaptasyon Planına dönüştürülmesi ve 2030 yılına kadar %40 oranında sera gazı emisyonlarının azaltım stratejilerini küresel düzeydeki stratejileri de dikkate alarak, aktif katılımcı bir perspektif ve bütüncül bir yaklaşımla güçlendirmektir. 

Katılımcı perspektifin ön planda olduğu proje kapsamında İlçemize ait verilerin analiz edildiği ilk taslak eylem raporu, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, yerel/merkezi yönetim ve özel sektör temsilcilerinden 57 uzman ile paylaşılarak İlçemizde iklim değişikliğinin etkilerini azaltıcı çözüm önerileri ve hedefler tartışmaya açılmıştır. “Yenilenebilir Enerji, Binalarda Enerji Verimliliği, Bölgesel Enerji Çözümleri, Farkındalık, Finans, Kurumsal Yapılanma, Kentsel Planlama ve Ulaşım” temalı altı masada gerçekleştirilen çalıştayda İlçemiz için uygun birçok hedef ortaya konmuştur.

Kadıköy Belediyesi İklim Eylem Projesi Temsilcileri ile proje ortakları Kadıköy Kent Konseyi, Türkiye Avrupa Vakfı ve Demir Enerji Firmasından 15 kişi ile destek verilen çalıştaya toplam 72 kişi katılım sağlamıştır.

Çalıştay sonuçları, Kadıköy’ün sera gazı emisyonu azaltım hedeflerinin yer aldığı taslak eylem raporuna eklenerek, Nisan ayında üç kez gerçekleştirilecek olan Katılımcı İklim Değişikliği Eylem Planı Danışma Toplantıları Serisi’nin sonuncusunda Kadıköylülerle paylaşılacaktır. Katılımcı ve demokratik bir yöntemle Kadıköy İklim Değişikliği Eylem Planı şekillendirileceği toplantılar sonunda, halkın katılımı ve görüşleriyle son halini alan taslak eylem raporu; Nihai İklim Eylem Raporu olarak yayınlanacak ve uygulamaya konulacaktır.

KİEP Uzmanlar Toplantısı Sonuç Raporu

Access to the path 'C:\Apps\Web\iklim.kadikoy.bel.tr\wwwroot\sitemap.xml' is denied.